Missie en doelstellingen

De stichting Dorpsraad Olland is opgericht in 1993 en heeft daartoe ook statuten opgesteld waarin onder andere de missie en doelen zijn vastgelegd. Daarbij komt nu dit visiedocument wat een handleiding moet zijn voor het functioneren van de dorpsraad en de te nemen initiatieven en acties.

Visie en Missie van de Dorpsraad is:

Werken aan een prettig woon-werk en leefomgeving met behoud van het landelijke en natuurlijke karakter van het gebied door:

 • het behoud van het goede
 • het verbeteren van het bestaande
 • aandacht voor de kwaliteit van de samenleving en de openbare ruimte

Doelen van de Dorpsraad zijn:

 • het behartigen van de belangen van de inwoners door het inventariseren van wensen en behoeften van de bevolking en het pogen, in samenwerking met het particuliere initiatief en de overheid, daaraan tegemoet te komen. Uitgangspunt hierbij is altijd dat het algemeen belang boven het persoonlijk belang gaat of boven het belang van een kleine groepering.
 • het bevorderen van het meedenken, meebeslissen en medeverantwoordelijkheid dragen van de inwoners met betrekking tot het eigen woon-werk- en leefmilieu
 • het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van de leefbaarheid en levendigheid door de bewoners wenselijk wordt geacht
 • het behartigen van de belangen van de Ollandse gemeenschap (wonen-werken-leven) bij de overheid en andere instanties door overleg te plegen en door gevraagd en ongevraagd advies te geven omtrent aangelegenheden  die in Olland spelen
 • het bevorderen van het overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in Olland in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen.

Organisatie:
Enkele belangrijke uitgangspunten in de organisatie zijn:

 • De dorpsraad is niet verbonden aan enige politieke of religieuze richting en probeert zich zo neutraal mogelijk op te stellen. De leden van de dorpsraad worden niet gekozen, maar de samenstelling is zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van de bevolking van Olland en bestaat uit 11-13 leden. In haar rol is de dorpssraad vooral een adviserend orgaan naar overheid, instanties en instellingen en zeker geen beslissend of uitvoerend orgaan
 • In het functioneren wordt ervan uitgegaan dat het gemeentebestuur van Meierijstad de dorpsraad in een vroegtijdig stadium vraagt om namens de dorpsbewoners mee te denken en mee te praten over de plannen en beleidsontwikkeling terzake de eigen woon- en leefomgeving. Verder kan de dorpsraad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente over alle zaken die betrekking hebben op de leefbaarheid van Olland.
 • Samenwerking met andere dorps- en wijkraden wordt aan gegaan op onderwerpen of thema’s die gezamenlijk kunnen worden opgepakt of waarbij we elkaar versterken en/of helpen

Met bovenstaande doelen en uitgangspunten als leidraad willen we in ons functioneren een praktische inslag en werkbare werkwijze nastreven waarbij we de volgende punten belangrijk vinden:

 • Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van de dorpsraadleden  en voor de dagelijkse gang van zaken
 • Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Uitbreiding met een lid uit de dorpsraad is mogelijk als de workload of omstandigheden dat nodig maakt.
 • Er wordt gewerkt met 3 werkgroepen en elke werkgroep staat onder leiding van een lid van het dagelijks bestuur. Eventueel kan de actualiteit of het werkbaar houden/maken nopen tot uitbreiden van het aantal werkgroepen of aanpassing van de verantwoordelijkheids-gebieden van de werkgroep. Op de pagina “samenstelling dorpsraad” staan de verantwoordelijkheidsgebieden van de 3 werkgroepen alsmede wie de voorzitter van de betreffende werkgroep is vanuit het DB.
 • De dorpsraad Olland is gemakkelijk benaderbaar waarbij er een open en transparante communicatie plaatsvindt met haar inwoners. Dit met behulp van alle beschikbare (sociale) media zoals website, facebook maar ook bv een nieuwsbrief.
 • Alle afspraken en protocollen worden vastgelegd in een document en zijn zodoende voor iedereen terug te vinden cq te raadplegen.