Dorpsraad van A tot Z

AED’s

Begin 2007 organiseerde Stichting Rooi Hartsafe een informatieavond over de mogelijke plaatsing van AED’s in buurten, wijken en de kerkdorpen. Als een kleine kern 2.500 euro zou inzamelen, de aanschafprijs van een AED, kregen de kerkdorpen het tweede AED – apparaat gratis. Dit was het speciale aanbod van Hartsafe. Door de geweldige financiële medewerking van de Ollandse gemeenschap ( zowel inwoners, verenigingen als bedrijven) werd ruim 5.000 euro ingezameld.

In het najaar van 2007 werden daarom in Olland drie AED’s geplaatst bij:

-Sportpark Ekkerzicht
-MFA De Loop’r
-café De Beuk.
Daarnaast heeft de Beugelvereniging De Lustige Spelers een eigen AED – apparaat hangen in hun accommodatie.

Sinds 2022 hangen de AED’s in klimaatkasten en deze kasten enaed apparaat worden onderhouden door Rooi hartsave en worden de kosten middels een subsidie van de gemeente aan deze stichting vergoed.

Bankrekening Dorpsraad

Bij de Rabobank: NL57RABO0198259948

Cadeauregeling Dorpsraad bij jubilea Ollandse verenigingen

Bij gelegenheid van het                          Cadeau / geldbedrag van

5, 10, 15 jarig bestaan                                                      €          20,-

20 of  25 jarig bestaan                                                       €          25,-

30 of 35 jarig bestaan                                                        €          30,-

40 of 45 jarig bestaan                                                        €          35,-

50 jaar of ouder                                                                  €          40,-

Ter beoordeling van het bestuur kan bij bijzondere gebeurtenissen / festiviteiten afgeweken worden van deze regeling.

Vastgesteld in de vergadering van de Dorpsraad van 27-9-2004

Cadeauregeling voor leden Dorpsraad

  • bij bijzondere gebeurtenissen zoals

huwelijk, zilveren huwelijk e.d.                               € 25,-

–     afscheid leden: bos bloemen + cadeaubon van   €          25,-

Vastgesteld in de vergadering van de Dorpsraad van 27-9-2018

Dagelijks bestuur Dorpsraad

Hierbij een overzicht van de samenstelling van het dagelijks bestuur van de Dorpsraad:

Voorzitters

Toine van Erp                                  van 17-6-1993 t/m 2-4-1997

Francoise van Kessel-van Erp     van 8-7-1997 t/m 18-1-2000

Wiel Sporken                                   van 18-1-2000 t/m 30-9-2015

Ad van der Heijden                         vanaf 1-10-2015

Secretaris

Francoise van Kessel-van Erp     van 26-8-1993 t/m 20-5-1997

was duo secretariaat met

Harrie Heerkens                             vanaf 8-7-1997

Penningmeester

Harrie Heerkens                             van 26-8-1993 t/m 2-4-1997

Wilma Meijs                                     van 18-11-1997 tot najaar 2014

Wil van Vught                                 vanaf najaar 2014 tot februari 2017

Ben van Ditmars                             vanaf februari 2017

DVD Olland in oude beelden

In 2005/2006 hebben de Dorpsraadsleden Wilma Meijs, Rian Berkers – de Beer en Martje Markus – Termeer veel tijd, werk en energie gestoken in het verzamelen en rubriceren van de foto’s uit de periode tot 1980.

Dankzij de medewerking van Jola Essens is de DVD tot stand gekomen.

Tot op heden zijn 244 DVD’s verkocht.

Er zijn nog 5 DVD’s beschikbaar.

Jaarvergadering voor alle inwoners

Op basis van de statuten organiseert de Dorpsraad eens in de twee jaar een jaarvergadering voort alle inwoners.

We leggen dan verantwoording af voor de activiteiten / werkzaamheden van de Dorpsraad.

Zie ook bij Ollands Overleg

Kamer van Koophandel

De Dorpsraad staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41085232

Kascontrolecommissie

In afwijking van artikel 11.3 van de statuten heeft de Dorpsraad op 6 juni 2017 besloten om elk jaar twee leden uit de Dorpsraad te benoemen die de boekhouding van de penningmeester controleren.

Nieuwsbrief Skon Olland

In juli 2016 heeft de Dorpsraad de eerste Skon Olland Nieuwsbrief uitgegeven.

De opzet is om elk kwartaal een nieuwsbrief uit te geven die huis aan huis in Olland wordt bezorgd.

Ollands Overleg

Naast de jaarvergadering voor alle inwoners in het ene haar organiseert de Dorpsraad in het andere jaar het Ollands Overleg. Dan heeft de Dorpsraad overleg met vertegenwoordigers van alle Ollandse verenigingen en instellingen.

Zie ook bij Jaarvergadering voor alle inwoners.

Ollandse Vlag

Sinds Koninginnedag 2010 heeft Olland een eigen vlag/. De vlag karakteriseert Olland: een rood beukenblad verwijst naar de prachtige bomen die bij de kerk staan. Het groen verwijst naar de mooie omgeving van Olland en de blauwe lijn symboliseert het riviertje De Dommel.

De vlag is ontworpen door Marianne van Dijk uit Olland.

De vlag is te koop bij de secretaris voor 15 euro.

Tot op heden zijn er 114 vlaggen verkocht.

Er zijn nog 22 vlaggen beschikbaar.

De vlag gaat bij evenementen en bijzondere gebeurtenissen in top van de vlaggenmast die sinds 2010 centraal op het Dorpsplein staat.

Daarnaast worden op het Dorpsplein ook de Nederlandse- en de Rooise vlag opgehangen. Dit vindt plaats op basis van een door de secretaris jaarlijks opgesteld vlaggenschema.

Langs de Pastoor Smitsstraat zijn aan de lantaarnpalen vlaggenhouders bevestigd voor het laten wapperen van driehoekige Papgatvlag, de Ollend Dreijt Durvlag en de Ollandse vlag. Deze vlaggen worden door een groepje vrijwilligers opgehangen.

Ollandse Vrijwilligersprijs De Beuk

Criteria

Eind 2006 heeft Erik Huijbregts het idee voor een eigen Ollandse vrijwilligersprijs aangekaart bij de Dorpsraad.

Deze prijs is bestemd voor een inwoner van Olland die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de Ollandse gemeenschap maar daarvoor geen Koninklijke Onderscheiding of de gemeentelijke Penning van Verdienste heeft gekregen. De activeiten / vrijwilligerswerk heeft plaatsgevonden op meerdere terreinen en niet beperkt gebleven tot één vereniging waarbij er geen bezoldiging is geweest.

We reiken de prijs uit bij bijzondere gelegenheden. Het moet een bijzondere prijs blijven. De prijs hoeft dus niet elk jaar uitgereikt te worden.

De Prijs

De prijs bestaat uit een speld in de vorm van een beukenblad en een oorkonde. Ook is een ketting met de afbeelding van een beuikenblad beschikbaar.

De speld is gemaakt door wijlen Ad Roche.

Wie heeft De Beuk gekregen

De prijs is uitgereikt aan:

Jaar                            Naam

24 mei 2008             Jaske Leenderts

Uitgereikt tijdens kampioensreceptie Beugelvereniging De Lustige Spelers.

2 december 2009    Jeanne van Oirschot – van de Sande

Uitgereikt tijdens het 40 jarig huwelijksfeest van Harrie en Jeanne van Oirschot.

16 maart 2013          Cor van Roosmalen

Uitgereikt tijdens de familiereünie van de familie Van Roosmalen.

12 juli 2015               Rozé van Weert

Uitgereikt tijdens het buurtfeest van buurtvereniging De Pleintrekkers op een weiland aan het fietspad Olland – Liempde.

3 september 2017    Harrie Heerkens

Uitgereikt tijdens het jaarlijkse uitje van de Dorpsraad in de open tuin “De Stal” aan de Stekelbrem te Sint-Oedenrode

2 november 2019       Wilma Meijs

Uitgereikt tijdens het buurtfeest van buurtvereniging De Pleintrekkers in de Loop’r

12 maart 2022     Martien van Esch

Uitgereikt tijdens het buurtfeest van buurtvereniging de Pleintrekkers bij den Toel

Oprichting Dorpsraad

De Stichting Dorpsraad Olland werd opgericht in het najaar van 1993.

De aanleiding voor deze oprichting was het feit dat dorpsgenoten vonden dat Olland bij de voormalige gemeente Sint-Oedenrode “aan de achterste mem hing” als kleine kern.

Rooster van aftreden

Op de ledenlijst van de Dorpsraad staat bij elk lid het jaar van benoeming.

Elk jaar treden 3 leden af ( 1/4 van het totaal ). Het jaar van aftreden staat achter de naam van het Dorpsraadslid.

Op 16 november 2004 heeft de Stichting Dorpsraad Olland artikel 6, lid 1, van de statuten als volgt gewijzigd: De bestuursleden hebben zitting voor een periode van vier jaar, welke periode verlengd kan worden.

Statuten Dorpsraad

De statuten van Stichting Dorpsraad Olland ( de akte van oprichting) zijn op 14 oktober 1993 door de notaris vastgesteld.

Vergaderschema Dorpsraad

Stelregel vergadering Dorpsraad: op de eerste dinsdag van de maand om 20.00 uur.

De secretaris stelt jaarlijks het vergaderschema op.

Website Dorpsraad

Kijk voor de website van de Dorpsraad op www.skonolland.nl

Dit overzicht is vastgesteld in de vergadering van de Dorpsraad van 6-6-2017.

Document: Dorpsraad A – Z