Klein lichtpuntje aan de horizon voor woningbouw Olland

      Reacties uitgeschakeld voor Klein lichtpuntje aan de horizon voor woningbouw Olland


Persbericht
                                                    Datum  25 september 2018

Nieuw perspectief voor woningbouwinitiatieven nabij geitenhouderijen 

Het College van B&W van Meierijstad heeft ingestemd met een maatwerkaanpak voor woningbouwinitiatieven in de omgeving van geitenhouderijen. Dat maakt het mogelijk uitspraken te doen over medewerking aan principeverzoeken die al een tijd ‘on hold’ stonden. Aan 5 verzoeken uit de kern Schijndel, variërend van 1 tot 28 woningen, is onder voorwaarden medewerking verleend. Ook voor Olland biedt de maatwerkaanpak perspectief.

Voorgeschiedenis
Eind 2017 werd uit onderzoek van Veehouderij en Gezondheid Omwonenden duidelijk dat zich in een straal van 2 km rond geitenbedrijven een verhoogd risico van longontsteking voordoet. Omdat de oorzaak  niet duidelijk was besloot de gemeente uit voorzorg tot een acute maatregel: nieuwe woningbouw binnen 2 km niet toe te staan. Voor Schijndel en Olland was dat ingrijpend; de aanwezigheid van geitenbedrijven betekende dat de woningbouwmarkt in die kernen tijdelijk op slot ging.

Verkenning speelruimte
De pas op de plaats werd benut om samen met regiogemeenten en GGD een gedegen nadere analyse te maken van de risicofactoren en van belangrijke kenmerken (locatie, omgeving, het soort bedrijf, omvang, soort ontwikkeling). In het voorjaar van 2018 is daarop tot een tijdelijke werkwijze besloten: geen hard standaard toetsingskader maar maatwerk per initiatief. Wethouder van den Bogaard: “We hebben nadrukkelijk  voor ogen gehad de ruimte te vinden om woningbouw wél toe te staan binnen 2 km van een geitenbedrijf. Immers, de ambitie van dit college was én is ‘bouwen in alle kernen van Meierijstad’ en daar spannen we ons dus maximaal voor in. Maar dat willen we ook verantwoord doen.; dat zijn we aan onze inwoners verplicht”.

Vier beoordelingsfactoren
De maatwerkaanpak is de uitwerking van de tijdelijke werk wijze waartoe de gemeente dit voorjaar al besloot. Bij nieuwe woningbouwinitiatieven let de gemeente nu met name op vier factoren: 

  1. het aantal woningen op één locatie: in beginsel een positieve houding bij kleinschalige woningbouwprojecten, maar terughoudendheid bij grootschalige projecten (12 woningen of meer)
  2. de afstand van de woningbouwlocatie tot de geitenhouderij: in principe geen medewerking aan bouwplannen die de bestaande afstand van woningen tot een geitenhouderij verkleinen
  3. cumulatie: terughoudend bij bouwplannen in een zone van 2km van méer dan éen geitenhouderij óf van een geitenhouderij en een ander overlast veroorzakend bedrijf
  4. kwetsbare groepen: in principe geen medewerking aan ontwikkelingen gericht op voorzieningen waar grote groepen meer kwetsbare mensen gebruik van maken (bijv. verzorgingshuis, school of kinderopvang)

Sluitstuk van de maatwerkaanpak is het actief informeren van initiatiefnemers over de risico’s die kunnen voorvloeien uit het bouwen van woningen binnen een straal van 2 km rondom een geitenhouderij. Initiatiefnemers kunnen op basis van die informatie hun eigen afweging maken over al of niet voortzetten van hun plannen.

Please follow and like us
Facebook
Facebook